Skip links

Anti-discriminatie beleid

Download als PDF

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Demt-flex is er op gericht om werkzoekenden een
eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid,
levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden
beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

1. Wat Demt-flex verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;

2. Wat het standpunt is van Demt-flex ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;

3. Handelen door de medewerkers:

a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met
name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en
selectie;

b. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;

4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op
grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging,
ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij
de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk
of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt van Demt-flex

a. Demt-flex wijst iedere vorm van discriminatie af.

b. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde
criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

• Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij
de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel
is veiligheid);

• Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

• In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het
doel;

• Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te
bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

c. Demt-flex tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder
medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding
en toezicht van een inlener.

3. Handelen door de medewerkers

a. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van op
drachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te
dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging
bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde
criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij
zijn direct leidinggevende.

c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of
wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht
bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de
medewerker terecht bij de directie.

4. Verantwoordelijkheden van werkgever

Demt-flex is verantwoordelijk voor:

a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor
constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder
meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

• geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd door het
organiseren van een informatiebijeenkomst en door het periodiek bespreken van dit thema in
werkoverleggen.

• goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen.
Dit wordt gerealiseerd door tijdens de informatiebijeenkomsten/werkbesprekingen de
discriminatieposter/handout van de NBBU te bespreken.

• voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en
weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit
wordt gerealiseerd door de hand out discriminatie van de NBBU actief als leidraad te gebruiken
en discriminerende verzoeken per geval te bespreken in de periodieke overleggen en hier
een plan van aanpak voor te maken welke (schriftelijk) geregistreerd zal worden.

c. Inleners zullen (jaarlijks) worden geïnformeerd middels een nieuwsbrief dat Demt-flex
zich conformeert aan dit beleid. Indien de situatie zich voordoet bij een inlener dan zal er een maatwerk
aanpak worden gehanteerd (incl. schriftelijk registratie) die in de uiterste zin kan leiden tot het einde
van de samenwerking.

d. Dit beleid zal vindbaar zijn op de website van Demt-flex.

e. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Vacatures

Alle vacatures

Werkaanbod
ZZP

Werkaanbod ZZP
Chat openen
Welkom bij demt-flex 👋 Ben jij of zoek jij een échte aanpakker(s)? Stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp en we helpen je zo snel mogelijk verder ✅.