Skip links

Algemene voorwaarden

Verkorte leverings- en inkoopvoorwaarden van DEMT-flex

Hieronder treft u de verkorte versie van de algemene leverings- en inkoopvoorwaarden. Onze volledige leverings- en inkoopvoorwaarden – welke van toepassing – zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27294261 en zijn tevens inzichtelijk via onze website.

1. Toepasselijkheid voorwaarden

Onze (volledige) algemene leveringsvoorwaarden en (volledige) algemene inkoopvoorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, werkzaamheden en overeenkomsten tussen DEMT-flex en ZZP’ers en tussen DEMT-flex en Opdrachtgevers. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Onder schriftelijk wordt verstaan per brief of per e-mail. Mondelinge mededelingen binden DEMT-flex niet.
Eventuele voorwaarden van Opdrachtgevers en/of ZZP’ers worden door DEMT-flex uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij nadrukkelijk, met schriftelijk instemming door DEMT-flex anders is overeengekomen. Indien andere voorwaarden of bepalingen bij overeenkomst desalniettemin mede van toepassing zijn, zullen in geval van enige strijd tussen deze voorwaarden en andere voorwaarden, bij uitsluiting van de voorwaarden van DEMT-flex van toepassing zijn.
Indien één of meerdere bepalingen uit de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze voorwaarden op enig moment niet rechtsgeldig blijken te zijn, of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene inkoop- en/of leveringsvoorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven. Iedere niet toepasbare bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van de niet rechtsgeldige/toepasbare bepaling.

2. Werkzaamheden

De door DEMT-flex bemiddelde ZZP’ers handelen volledig zelfstandig en voor eigen risico. Opdrachtgever staat er voor in dat de ZZP’ers hun werkzaamheden op de afgesproken tijden en onder verantwoorde arbeidsomstandigheden kunnen verrichten. Opdrachtgever is verplicht alle wettelijke bepalingen met betrekking tot onder meer arbeidsomstandigheden en veiligheid te respecteren, bij gebreke waarvan ZZP’ers bevoegd zijn hun werkzaamheden te staken of op te schorten, zulks onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot doorbetaling van het overeengekomen tarief. DEMT-flex is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen. Door ondertekening van de urenbrieven van DEMT-flex gaat Opdrachtgever akkoord met de door de ZZP’er opgevoerde uren en de door deze verrichtte werkzaamheden en verplicht hij zich tot betaling.

3. Vordering en levering van zaken

De vordering die op de Opdrachtgever ontstaat wegens de door de ZZP’ers verrichtte werkzaamheden is eigendom van DEMT-flex. DEMT-flex factureert dientengevolge op eigen naam de door de ZZP’ers verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever. ZZP’ers kunnen hun werkzaamheden verrichten tegen aanneemsom of in regie.
DEMT-flex zal zich – zonder dat op haar een leveringsverplichting rust – ervoor inspannen dat de met Opdrachtgever overeengekomen ZZP’ers beschikbaar zijn voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, maar aanvaardt in geval van niet beschikbaarheid geen enkele aansprakelijkheid.
DEMT-flex behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken en werkzaamheden voor totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. DEMT-flex wordt onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om in geval van wanprestatie door Opdrachtgever onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de door DEMT- flex aangevoerde zaken terug te nemen. Voor het geval het eigendomsvoorbehoud zal zijn geëindigd voordat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens DEMT-flex zal hebben voldaan, draagt Opdrachtgever over de zaken tevens in pand over aan DEMT-flex. Indien ter zake gemonteerde zaken nog geen oplevering heeft plaatsgevonden is DEMT-flex uitdrukkelijk gerechtigd de zaken te demonteren en terug te nemen. DEMT-flex is voorts bevoegd werkzaamheden waarvan de tijdsverantwoording op de urenlijsten nog niet zijn afgetekend, weer ongedaan te maken.

4. Aansprakelijkheid

DEMT-flex is nimmer aansprakelijk c.q. sluit aansprakelijkheid hierbij nadrukkelijk uit voor directe schade welke voortvloeit uit de uitvoering en/of kwaliteit van de verrichte werkzaamheden van de door DEMT-flex ingezette ZZP’ers. De aansprakelijkheid van de door DEMT-flex ingezette ZZP’ers voor de door hen verrichte werkzaamheden is, behoudens opzet of grove schuld, beperkt tot een bedrag van € 1.250,00.
Opdrachtgever vrijwaart DEMT-flex en de door haar ingezette ZZP’ers voor alle vorderingen van derden (waaronder ook werknemers en contractanten van Opdrachtgever), verband houdende met de door de ZZP’ers verrichte werkzaamheden. Daarnaast vrijwaart Opdrachtgever DEMT-flex voor alle andere mogelijke vorderingen ter zake schade, hoe dan ook veroorzaakt door de ZZP’ers. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de statutaire directie van DEMT-flex is DEMT-flex nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en gederfde winst.

5. Relatie/Concurrentiebeding

Opdrachtgever en ZZP’er garanderen dat zij en/of feitelijk en/of formeel aan hen gelieerde ondernemingen of personen dan wel via andere uitzendbureaus, bemiddelaars of detacheerders of andere tussenpersonen tijdens of binnen zes maanden na beëindiging van de overeengekomen werkzaamheden (dan wel andersoortige werkzaamheden), geen zaken met elkaar doen zonder tussenkomst van DEMT-flex en elkaar zonder tussenkomst van DEMT-flex niet zullen benaderen. Opdrachtgever en ZZP’er zijn derhalve verplicht eventuele toekomstige werkzaamheden binnen de hiervoor genoemde termijn via DEMT-flex te laten verlopen, tegen tenminste dezelfde of vergelijkbare condities. Partijen accepteren dat in geval van een overtreding van dit relatie/concurrentiebeding DEMT-flex aanspraak maakt op een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare schadevergoeding van € 25.000,00 door Opdrachtgever en een schadevergoeding van € 5.000,00 door ZZP’er voor iedere overtreding, dan wel naar keuze van DEMT-flex een niet voor rechterlijke matiging, vatbare schadevergoeding van € 250,00 per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Partijen stellen vast dat de schadebedragen tenminste de vooraf door partijen berekende en vastgestelde schade betreft die DEMT-flex wegens de overtreding zal lijden. Dit onverminderd het recht van DEMT-flex om daarnaast in ieder individueel geval de eventueel hoger geleden schade te vorderen.

6. Reclames

Reclames met betrekking tot de hoogte van het door DEMT-flex gefactureerde bedrag dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd kenbaar gemaakt te worden. Reclames ontvangen na verval van de vijf werkdagen termijn alsmede onvoldoende gespecificeerde reclames worden door DEMT-flex niet in behandeling genomen. Reclame kan in geen geval plaatsvinden indien de factuur overeenstemt met de door de Opdrachtgever getekende urenbriefjes vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief. Indien sprake is van een reclame voor een specifiek onderdeel van een verzamelfactuur, bijvoorbeeld de werkzaamheden van een specifiek persoon, ontslaat dit Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting van het overige dat is gefactureerd. Reclames kunnen nimmer worden verhaald op facturen en/of werkzaamheden welke geen betrekking hebben op een reclame.

7. Voortijdige beëindiging/opschorting

DEMT-flex is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of, naar haar keuze, op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er, naar het oordeel van DEMT-flex, reële aanwijzingen zijn (waaronder beslag, negatieve kredietinformatie, dreigend faillissement of dreigende surseance) dat Opdrachtgever in de toekomst zijn verplichtingen niet na zal kunnen komen.

8. Opzegtermijn en 16-uur kwaliteitsgarantie

Behoudens in geval van aanneming tegen een vaste som zijn de navolgende bepalingen van toepassing: a) Indien de prestaties van ZZP’er onverhoopt achterblijven bij de verwachtingen, zijn DEMT-flex en haar Opdrachtgever, zonder dat daarvoor door hem het tarief verschuldigd zal zijn, binnen 16 werkuren bevoegd om ZZP’er te verzoeken de werkplaats te verlaten. Dit is de zogenaamde 16-uur kwaliteitsgarantie. Indien een Opdrachtgever dit verzoek indient, kan ZZP’er geen enkele aanspraak maken op vergoeding van deze 16 uren. b) Deze 16-uurs kwaliteitsgarantie geldt op ieder werk en start telkens bij een nieuw project. c) De opzegtermijn van ZZP’er bedraagt vijf werkdagen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Wanneer ZZP’er deze opzegtermijn niet in acht neemt, verbeurt ZZP’er een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 40 manuren voor het geldende uurtarief (of de aanneemsom). Zulks onverminderd de mogelijkheid voor DEMT-flex tot het verhalen van de geleden schade op ZZP’er als gevolg van het niet nakomen van de opzegtermijn. d) Wanneer ZZP’er zich in geval van ziekte (niet aantoonbaar) ziek heeft gemeld bij zijn contactpersoon/projectbegeleider van DEMT-flex alsmede de Opdrachtgever, is de bovengenoemde bepaling in lid d omtrent de opzegtermijn tevens van toepassing. e) Als werkbare dagen worden beschouwd alle dagen behalve: i. iedere zaterdag en zondag; ii. dagen waarop sprake is van verlet wegens onwerkbaar weer, een staking, het in werking zijn van een rampenplan, de afkondiging van de noodtoestand of ontregeling van het openbare leven door grootschalige communicatie-, energie-, of transportproblemen.

9. Geschillen en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen DEMT-flex en haar Opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, kunnen met uitsluiting van elke andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van DEMT-flex zich tot andere relatief bevoegde rechter te wenden. Op alle overeenkomsten van DEMT-flex is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vacatures

Alle vacatures

Werkaanbod
ZZP

Werkaanbod ZZP
Chat openen
Welkom bij demt-flex 👋 Ben jij of zoek jij een échte aanpakker(s)? Stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp en we helpen je zo snel mogelijk verder ✅.